'soc-2017' by ryzokuken
soc-2017


Notes on soc-2017 by ryzokuken