'gsoc-2017' by ryzokuken
gsoc-2017


Notes on gsoc-2017 by ryzokuken